VÅRA VILLKOR

1. ANVÄNDNING

Våra villkor gäller för alla överenskommelser mellan Tamigo ApS, Kristianiagade 8, 2100 Copenhagen, Organisations No: 28277679 ("Tamigo") och kunden i fråga, inklusive dennes tillgång till Tamigos webbaserade applikation ("Applikation") samt alla relaterade tjänster. Vid avvikelse från ett eller flera av villkoren i det här dokumentet samt kontrakt mellan Tamigo och kunden i fråga, så ska individuella överenskommelser och villkor gälla, förutsatt att dessa är skriftliga.

 

2. ABONNEMANG

Vid månatlig betalning ska Tamigo bevilja kunden en icke-överförbar och icke-exklusiv tillgång att använda Tamigo’s applikation via Internet (”Abonnemang”). Abonnemanget ska endast användas i relation till företagets anställda och endast i de avdelningar som månatliga betalningen omfattar.

 

3. INGÅNG OCH UPPSÄGNING

Ett avtal är giltigt i 12 månader (”Kontraktsperiod”). Kund kan säga upp sitt avtal med en månads uppsägningstid till utgången av teckningstiden. Om avtal inte avslutas, påbörjar en ny kontraktsperiod automatiskt. Tamigo förbehåller sig rätten att avsluta ett avtal med sex månaders varsel till utgången av teckningstiden. 

 

4. UPPSÄGNING AV KONTRAKT

Vid uppsägning av avtal kommer all kunddata att raderas inom 3 månader efter det att avtalet avslutats. Under den här perioden kan kunden i fråga begära utdrag av data för en timtaxa. Kunden har möjlighet att begära att Tamigo lagrar eventuell kunddata utöver 3 månader för en månatlig kostnad på 10% av den månatliga abonnemangsavgiften. En skriftlig begäran för fortsatt lagring skall tas emot av Tamigo inom två månader efter det att abonnemang avslutats.

 

5. BETALNING

Kunden ska betala 3 månader i förväg av teckningsperioden. Inbetalning av månadsavgift ska ske senast den 8:e i den första månaden i teckningsperioden. Fakturor skickas till kunden via e-post. I början av en ny teckningsperiod justeras månadsavgiften i enlighet med prisindex. All annan reglering av månadsavgiften ska vara Tamigo tillhanda med 3 månaders varsel innan slutet av teckningsperioden. För abonnemangslösningarna ”Starter”, ”Regular”, eller ”Professional” ingår antingen antalet SMS meddelanden enligt överenskommelse i orderbekräftelsen, eller vad som motsvarar 5 SMS per anställd per månad till telefonnummer i Sverige, Norge eller Danmark. SMS meddelanden utöver detta kostar EUR 0.10 exklusive moms per meddelande. Tamigo förbehåller sig rätten att när som helst ändra priset för SMS meddelanden med 1 månads varsel.

 

6. ÅNGERRÄTT

Kunden kan säga upp sitt abonnemang inom 3 månader från det att avtal har tecknats. Betalningen för de 3 första månaderna återbetalas inte vid utnyttjande av ångerrätten.

 

7. SUPPORT

Tamigo ger stöd till kundens superanvändare via telefon eller e-post på marknadens språk eller engelska. Telefonsupport är tillgänglig från 09:00 till 16:00 på vardagar. Svara e-post söks tas om hand inom 24 timmar på vardagar. Kunden utser superanvändare, som kommer att vara ansvarig för att stödja kundernas andra användare. Stöd när det gäller lönesimulering och lönekostnader kräver att kundens medarbetare har avslutat en Tamigo verkstad eller har deltagit i Tamigo undervisning om ekonomi avdelningen av applikationen.

 

8. KURSER, WORKSHOPS OCH UTVECKLING

Kurser, verkstäder, utveckling, konsultation eller liknande är inte inkluderade i den Abonnemanget. Kunden kan köpa kurser, workshops, utveckling och rådgivning tjänster till priser som gäller.

 

9. TILLFÖRLITLIGHET

Tamigo förbehåller sig rätten att, utan förvarning, att begränsa användning eller begränsa tillgången till Applikationen eller omfattningen av de tjänster som ingår i abonnemanget till den grad, anser Tamigo sådan begränsning krävs för driften och / eller säkerhetsfrågor. Vid en sådan begränsning an användning eller begränsning av tillgång, kommer Tamigo strävar efter att ge ett rimligt varsel.

 

10. DATABEHANDLING

I relation till kunddata, är Tamigo dataprocessorn och kunden är data ansvarig. Tamigo verkar enbart på uppdrag av kunden. Tamigo kommer att ta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring och mot obehörigt röjande, missbruk eller något annat brott mot lagen om Personuppgiftslagen. Tamigo kommer på kundens begäran att ge kunden tillräcklig information om tekniska och / eller organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas.

 

11. KUNDINFORMATION

På kundens underskrift av ett Abonnemang kommer Tamigo lagra relevant kund information, inklusive namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post i Tamigos kunddatabasen. Tamigo behandling av sådana data kommer att vara i enlighet med gällande regler. Kunden är skyldig att meddela Tamigo om förändringar i ovannämnda informationen.

 

12. SEKRETESS

Kunden skall hålla informationen om de individuellt överenskomna villkoren och priser konfidentiella. Tamigo skall hålla kunddata och information konfidentiell med de undantag som anges i villkoren. Tamigo skall också hålla all ej allmänt känd information om kunden konfidentiellt. Denna skyldighet gäller Tamigo anställda, underleverantörer och externa konsulter som hjälper Tamigo leverera Abonnemanget.

 

Tystnadsplikten för både kunden och Tamigo gäller även efter uppsägning av abonnemang. Oavsett Tamigo skyldighet att hålla kundens information konfidentiell har Tamigo rätt att använda kunden som en referens, genom att använda kundens logotyp på Tamigo webbplats och i marknadsföringsmaterial samt att utfärda pressmeddelande om kundens köp av abonnemang.

 

13. RÄTTIGHETER

Tamigo överför inte några immateriella rättigheter till kunden i samband med Abonnemanget. Kunden har inte någon äganderätt eller andra oåterkalleliga rättigheter Applikationen eller andra tjänster från Tamigo i samband med abonnemanget.

 

14. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Kunden ska extrahera data som kunden kommer att bevara efter avslutad Abonnemang. Kundens användning av Applikationen och Tamigos tjänster är helt på kundens egen risk. Tamigo tar inget ansvar för otillåten övervakning eller fångande eller tillgång till kundens trafik eller data. Tamigo avsäger allt ansvar för all skada och förlust som kunden kan lida i samband med kundens användning av Applikationen och Tamigo tjänster i allmänhet, inklusive användning av eller oförmåga att använda Applikationen eller Tamigo övriga tjänster oavsett anledning såvida inte Tamigo har agerat avsiktligt eller av grov oaktsamhet.

 

Oaktat det föregående förbehåller Tamigo att avstå från ansvar för förluster, följd skador och förlust av data, dataåterställning och andra indirekta förluster. Om Tamigo hållas skadeståndsskyldig kan ansvaret inte överstiga ett belopp som motsvarar den avgift som betalas av kund för Teckningsperioden vid tidpunkten för skadan.

 

15. BROTT

Om kunden inte betalar Abonnemangsavgiften i tid har Tamigo rätt att stänga kundens tillgång till Applikationen och andra tjänster till dess att betalning mottagits. På detta belopp kommer det läggas en ränta på 1,5% per påbörjad månad sedan förfallodagen. I andra fall av brott (inklusive icke-överensstämmelse med gällande lagstiftning i samband med användning av Applikationen) Tamigo har rätt att stänga kundens tillgång till Applikationen.

 

16. TVISTER OCH TILLÄMPNING AV LAGAR

Dessa villkor regleras av dansk lag. Tamigo och kunden är skyldig att söka eventuella tvister att lösas genom förhandlingar och eventuella tvister som Tamigo och kunden inte kan lösa i godo skall väckas i den danska domstolen i Köpenhamn tingsrätt skall utföra första instans.

 

17. AVSLUTANDE VID EVENTUELLA BROTT

Tamigo har rätt att omedelbart upphöra kundens Abonnemang till följd av kundens väsentliga brott, inklusive väsentligt brott mot villkoren.

 

18. ÖVERLÅTELSE

Tamigo har rätt att fritt överlåta avtalet med kunden, Abonnemang, Applikationen, drift av applikationen och / eller tillhörande tilläggstjänster till en filial eller en tredje part utan förvarning, om överföringen inte ändra villkoren för kunden. Kunden får inte överlåta Tecknings eller andra rättigheter / skyldigheter utan skriftligt godkännande av Tamigo.